Flat Preloader Icon

ตู้กันชื้น Wonderful จอเข็มอนาล็อก :

Wonderful Dry Cabinet | Dial Gauge Analog Hygrometer :

 

ตู้กันชื้น Wonderful ชนิด หน้าปัทม์ hygrometer แบบเข็ม อนาล็อก :
ใช้เก็บ กล้อง เลนส์ ทรัพย์สิน อุปกรณ์มีค่า ให้ปลอดภัย :

 • ป้องกันความชื้น
 • ป้องกันเชื้อรา
 • ป้องกันสนิม
 • ป้องกันทรัพย์สิน จากการเสื่อมสภาพ ก่อนเวลาอันควร

ข้อดีของ หน้าปัทม์แบบเข็มอนาล็อก :

ไม่ต้องห่วง เป็นกังวล เรื่อง

 • จอดิจิตอลเสีย
 • จอดับ
 • ตัวเลขเลือนหาย
 • ตัวเลขขาดตอน
 • หน้าจอดิจิตอลตกรุ่น เสีย หาอะไหล่เปลี่ยนไม่มี

มาตรวัด hygrometer หน้าปัทม์แบบเข็มอนาล็อก :

 • เรียบ หรู คลาสสิก
 • หน้าปัทม์ใหญ่ ตัวเลขชัดเจน
 • เป็นระบบกลไก machanical ทนทานกว่าดิจิตอล ทำงานเที่ยงตรง

 

 

error: Content is protected !!